Kilkenny Limestone Paving Sanded

€55.00

Kilkenny Limestone Paving Sanded

€55.00

Priced per meter squared.

Size: 600mm x 300mm x 20mm